Van naamsbekendheid naar conversie

Gemakzoekers en Vrijheidszoekers


  • Performance
  • Accesibility
  • Best practices
  • SEO

Creating a strong business and building a better world are not conflicting goals — they are both essential ingredients for long-term success — William Clay Ford Jr. Executive Chairman, Ford Motor Company.No such thing as bad student, only bad teacher.

— Mr. Miyagi, The Karate Kid


Oude kennis met een nieuw gezicht


Deel 2 uit de praktische gids voor Customer Journey Mapping.

Samenvatting


Een praktische gids voor Customer Journey Mapping.


Waar het mee begon


Deel 4— vlak voor, tijdens en vlak na het onderzoek

Concept7

Digital design for humans

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store